Podpora nultých ročníků na středních školách

Podpora nultých ročníků na středních školách

Program „ Podpora nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na rok 2022/2023“ realizuje Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. po dobu deseti měsíců.

Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka je doplněna o oborovou češtinu včetně základního pojmosloví z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. V průběhu Programu studenty seznamujeme s českým vzdělávacím systémem a specifiky středního školství a simulujeme proces přijímacího řízení na SŠ. Efekt přináší tzv. „konverzační kluby“, kdy se ukrajinští studenti setkávají s českými vrstevníky v rámci mimoškolních aktivit.


Pevně věříme, že na efektivní proces integrace má dopad i „rodinná“ atmosféra naší školy, která podporuje dobrou psychickou pohodu studentů. Ke každému jedinci se snažíme přistupovat individuálně a s úctou, ale zároveň ho učíme žít podle pravidel.

Program absolvovalo přes 200 ukrajinských studentů a zpětná vazba s nimi naznačuje tomu, že více než polovina z nich se plnohodnotně zapojila nejen do řádného vzdělávacího systému, ale i do života v České republice. Naší velkou prioritou je vést studenty k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i v osobním životě.

Jsme přesvědčeni o tom, že daný Program má smysl. Naše poděkování za to, že máme možnost ukrajinským studentům pomáhat, patří především organizaci The Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM), která prostřednictvím Dětského fondu UNICEF a Magistrátu hl.města Prahy-Odboru školsví, mládeže a sportu, tento projekt financuje.

Naši partneři